انتشار
1399/06/11

آغاز تولید کشلس

کشلس تولید شده در شرکت نگین ارتباط آسیا

آغاز تولید انبوه دستگاه کشلس شرکت نگین ارتباط آسیا

 

 

شرکت نگین ارتباط آسیا به " GDPR " پایبند است .