انتشار
1397/08/01

نگین سل NeginCell

خدمات مخابراتی

نگین سل      NeginCell

بزودی شرکت نگین ارتباط آسیا خدمات مخابراتی خود را ارائه می دهد.

 

این سرویس با نام تجاری NeginCell و با سیاست ارتقاء کیفیت ارتباط به پذیرندگان خودپرداز ، کشلس و کارتخوان شرکت نگین ارتباط آسیا عرضه خواهد شد .

 

اطلاعات تکمیلی به زودی در همین قسمت منتشر می گردد .